Đối tác trong nước


Những đối tác chiến lược của CTTE bao gồm:

- Viện Năng Lượng Việt Nam

- Công ty Cổ Phần tư vấn điện 1 (PECC1)

- Công ty Cổ Phần tư vấn điện 2 (PECC2)

- Công ty Cổ Phần tư vấn điện 3 (PECC3)

- Công ty tư vấn cảng biển Việt Nam (VPC)

- Công ty Tư Vấn Công trình Hàng Hải (CMB)

- Công ty Bảo hiểm An toàn Hàng hải 121 (BDHH Vietnam)

Hoa Mai
Hoa Đào