Nguồn nhân lức


Công ty CTTE có nguồn nhân lực ....., gồm 3 tiến sĩ, 2 thạc sỹ, 15 kỹ sư và cử nhân khoa học. 

Đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty đã được cử đi tham gia những khóa học đào tạo như:

   -     Khóa đào tạo tư vấn, giám sát công trình giao thông;

   -     Khóa đào tạo Construction geotechnical and foundation handling improvement training course

   -     Khóa đào tạo kỹ năng quản lý dự án và quản lý đấu thầu.
Hoa Mai
Hoa Đào